Description หรือ คำอธิบายของเว็บเพจ

การเพิ่มคำอธิบายเว็บเพจหรือ Description

  1. คลิกเมนู Post > Add New

2. ขยายแท็บ Yoast SEO ด้านล่างแล้วคลิกที่กล่อง Meta Description เพื่อใส่ Description

3. ใช้ Focus Keyword ขึ้นต้นถ้าเป็นไปได้ และเขียนคำอธิบายให้มีความยาวระหว่าง 130-140 ตัวอักษร จนกระทั่งหลอดสถาณะขึ้นเป็นสีเขียว

ใส่ Focus Keyword เป็นคำแรก หรือคำที่สองของ Description

Description ควรมีความยาวระหว่าง 130-140 ตัวอักษร
Shopping Cart
Scroll to Top